PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

§ 1 Nimi
(1) Mittetulundusühingu nimi on MTÜ Juunior Kompanii (edaspidi MTÜ).
§ 2. Õigusvõime
(1) MTÜ on eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingust, käesolevast põhikirjast ja muudest sellekohastest õigusaktidest.
(2) MTÜ tegutseb avalikes huvides.
(3) MTÜ on poliitiliselt ja religioosselt sõltumatu.
(4) MTÜ võib teha kõiki tehinguid ja toiminguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärkide saavutamiseks.
(5) MTÜ´l on oma eelarve ja majandusaasta on kalendriaasta.
(6) MTÜ on loodud tähtajatult.
(7) MTÜ ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele Tulumaksuseaduse mõistes.
§ 3. Asukoht
(1) MTÜ juriidiliseks asukohaks on Nõva 8, 11625, Tallinn.
(2) MTÜ põhitegevuskohaks on Eesti Vabariik.
§ 4. Eesmärk
(1) MTÜ eesmärk on pakkuda noortele atraktiivset vaba aja veetmise võimalust sealjuures omandades elementaarseid teadmisi ning oskusi erinevates olukordades toimetulekuks.
(2) Eesmärki toetavad tegevused:
1. Toetada 8-18 aastaste laste enesealgatust, vaba aja veetmist ning enesetäiendamist mitmesuguste projektide kaudu.
2. Aidata noortel leida võimalusi oma huvide ja hobidega tegelemiseks;
3. Teha koostööd erinevate noorte organisatsioonidega;
4. Toetada lapsi nende oskuste ja võimete arendamisel;
5. Aidata neid, kel on idee, kuid puuduvad võimalused või oskused selle teostamiseks;
6. Korraldada erinevaid harivaid üritusi, õppepäevi, väljasõite, laagreid, ekskursioone ning teisi huvipakkuvaid projekte;
7. Korraldada riigikaitse laagrite läbiviimist;
8. Heategevuse korraldamine ja propageerimine ühiskonnas.
§ 5. Tegevussuunad
(1) Lastele ja noortele suunatud projektide kirjutamine, nende teostamine ning kajastamine;
(2) MTÜ väliste isikute projektide teostamine, toetajate leidmine ning kajastamine;
§ 6. Eesmärkide saavutamise vahendid
(1) MTÜ viib oma põhikirjaga sätestatud eesmärke ellu liikmete tegevuse kaudu, selgitustöö kaudu meediaväljaannetes ning avalikel üritustel osalemisega;
(2) MTÜ arendab koostööd nii Eesti kui ka välisriikide organisatsioonide ja liikumistega. MTÜ võib olla rahvusvaheliste organisatsioonide ja liikumiste liige;
(3) MTÜ võib moodustada allorganisatsioone (mittetulundusühingute seaduse kohaselt osakondi) vastavalt seaduses sätestatud korrale, mis ei ole iseseisvad juriidilised isikud;
(4) MTÜ viib tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi üritusi, võtab vastu varalisi annetusi, toetuseid ja eraldisi;
(5) MTÜ teostab tehinguid kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga;
(6) MTÜ sõlmib sponsor- ning reklaamlepinguid. II MTÜ LIIGE
§ 7. Liige
(1) MTÜ liige peab olema Eestis registreeritud juriidiline isik või vähemalt 15 aastane Eesti elanik, kes tunnistab sõnas ja kirjas MTÜ põhikirja.
§ 8. Liikmeks vastuvõtmise kord
(1) Liikmeks vastuvõtmise otsustab MTÜ juhatus isiku kirjaliku avalduse alusel;
(2) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui sellele annavad poolthääle vähemalt kas juhatuse liiget;
(3) Liikmeks astuda soovija loetakse MTÜ liikmeks MTÜ juhatuse kirjaliku otsuse allkirjastamise hetkest;
(4) Liikmeks vastu võetud liikmekandidaati teavitatakse juhatuse poolt kirjalikult;
(5) Kui MTÜ juhatus ei võta liiget vastu, peab ta ära näitama keeldumise alused ja motiivid ning teatama oma otsusest taotlejale kirjalikult;
(6) Liikmeks astumisel tasub sooviavaldaja MTÜ’le sisseastumis maksu summas 5 eurot ning aastase liikmemaksu summas 5 eurot. Iga aastase liikmemaksu tasumise hilisem kuupäev on 1.märts. Kui liikme sooviavaldus laekub 01.juuli või hiljem, loetakse liikmemaks tasutuks järgneva aasta eest;
§ 9. Liikmete arvestus
(1) Liikmete arvestust ja sellega seotud asjaajamist korraldatakse kõikidel tasanditel MTÜ juhatuse poolt kehtestatud korras.
§ 10. Liikmete õigused
Liikmel on õigus:
1. valida ja olla valitud MTÜ juhtorganitesse;
2. kandideerida MTÜ juhatuselt saadud volituste alusel MTÜ nimel ja toetusel teiste organisatsioonide juhatustesse ja ametikohtadele ning rahvusvaheliste organisatsioonide valitavatesse kogudesse, juhatustesse või ametikohtadele;
3. esindada avalikkuse ees MTÜ-d selleks saadud volituste alusel;
4. saada informatsiooni MTÜ tööst, otsustest, koostöökavadest, välissuhtlusest ning kavandatavatest üritustest;
5. pöörduda mistahes küsimuses avalduse, ettepaneku ja kriitikaga MTÜ mistahes organi poole;
6. avaldada seisukohti ja töötulemusi MTÜ väljaannetes;
7. osaleda ühiskondlikes liikumistes ja organisatsioonides, kui nende eesmärgid ja tegevus ei ole vastuolus MTÜ programmi ja eesmärkidega;
8. võtta isiklikult osa ühenduse mistahes organi koosolekust, kus arutatakse tema tegevust ja käitumist;
9. võtta sõnaõigusega osa MTÜ juhatuse koosolekutest eelneva kooskõlastuse alusel juhatuse esimehega;
10. põhikirjaliste kohustuste täitmisel juhatuse otsusega saada MTÜ poolt tegevuseks vajalikku toetust;
11. omada üldkoosolekul mandaadi õigust.
§ 11. Liikmete kohustused MTÜ liige:
(1) peab kinni ning järgib põhikirja ja MTÜ juhatuse otsuseid;
(2) võtab valituna osa järjekindlalt ja kohusetundlikult käesoleva põhikirja § 10 punktides 1 ja 2 nimetatud valitavate organite ja kogude tööst;
(3) hoiab oma käitumisega kõrgel MTÜ mainet;
(4) maksab õigeaegselt ja ettenähtud suuruses sisseastumis- ja liikmemaksu; (5) suhtub heaperemehelikult MTÜ varasse.
(6) esitab MTÜ juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi, sünniaja ning teavitab juhatust andmete muutumisest hiljemalt 2 kuu jooksul pärast nende muutumist;
§ 12. MTÜ-st väljaastumine ja väljaarvamine
(1) Liige loetakse MTÜ-st välja astunuks kirjaliku avalduse kinnitamisest MTÜ juhatuse poolt;
(2) MTÜ-st väljaarvamine kuulub MTÜ juhatuse pädevusse ja võib toimida käesoleva põhikirja § 11 loetletud kohustuste rikkumisel;
(3) Väljaarvamise otsusega peab nõustuma vähemalt kaks MTÜ juhatuse liiget;
(4) MTÜ-st välja astumisel või arvamisel sisseastumis- ja liikmemaksu ei tagastata.

III ÜLDKOOSOLEK

§ 13. Üldkoosolek
(1) Üldkoosolekus võib osaleda ja hääletada mittetulundusühingu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks saab olla ainult teine mittetulundusühingu liige;
(2) Juhatus kutsub kokku üldkoosoleku vähemalt üks kord aastas vähemalt ühe kuulise ette teatamisajaga;
(3) Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse otsusel vähemalt kümnepäevase ette teatamisajaga;
(4) Juhatus on kohustatud üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 mittetulundusühingu liikmetest.
§ 14. Üldkoosoleku pädevus
Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
(1) Päevakorra-, reglemendi- ja valimisjuhendi kinnitamine, valimiskomisjoni ja teiste üldkoosoleku tööorganite moodustamine;
(2) Juhatuse esimehe ja juhatuse täiendavate liikmete aruannete kuulamine ning sellele hinnangu andmine;
(3) MTÜ põhikirja muutmine;
(4) Otsuste langetamine MTÜ ühinemise, jagunemise ja lõpetamise kohta;
(5) MTÜ juhatuse esimehe ning teiste juhatuse liikmete valimine, määramine ja tagasikutsumine; (6) Liikmemaksu suuruse ja maksetähtaegade kinnitamine;
(7) MTÜ majandusaasta aruande kinnitamine;
(8) Muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
§ 15. Üldkoosoleku otsustusvõime
(1) Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud mittetulundusühingu liikmetest või nende esindajatest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.
(2) Kõikide otsuste poolt hääletatakse avaliku hääletuse teel, kui ei nõuta salajast hääletamist. Salajase hääletamise nõudmise õigus on kõikidel MTÜ liikmetel;
(3) MTÜ põhikirja muutmiseks on vajalik, et vastava otsuse poolt hääletab 2/3 üldkogu koosseisust;
§ 16. Kandidaatide ülesseadmine valitavatele kohtadele
(1) Kandidaatide ülesseadmise õigus on kõikidel MTÜ liikmetel. Kandidaadi ülesseadmise kohta esitatakse eelnevalt kirjalik ettepanek valimiskomisjonile, või suuline ettepanek koosolekul selleks ettenähtud ajal;
(2) Üles seatud kandidaatidest koostab valimiskomisjon nimekirja. Nimekiri suletakse üldkoosoleku otsusega.
IV JUHATUS

§ 17. Juhatus
(1) Juhatus korraldab MTÜ tööd üldkoosolekute vahelisel ajal;
(2) Juhatuse koosseisu kuuluvad: juhatuse esimees, juhatuse liikmed ning allorganisatsioonide esimehed;
(3) Juhatuses on vähemalt 3 liiget;
(4) Juhatusel on õigus esindada mittetulundusühingut kõikides õigustoimingutes kahekesi kui seaduses ei ole sätestatud teisiti;
(5) Juhatus ei saa oma kohustuste täitmise eest hüvitist ega tasu, kui üldkoosoleku otsus ei näe ette teisiti.
§ 18. Juhatuse esimehe valimine
 (1) Juhatuse esimees määratakse MTÜ asutamisel esimeseks viieks aastaks;
(2) Edaspidiselt valitakse juhatuse esimees kolmeks aastaks salajasel hääletusel MTÜ üldkoosolekul;
1. Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletab üldkoosolekul osalenud liikmete enamus.
2. Kui üks kandidaat ei saa nõutavat häälteenamust, toimub uus hääletusvoor kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.
§ 19. Juhatuse liikmete valimine
(1) Täiendavad juhatuse liikmed määratakse MTÜ asutamisel esimeseks viieks aastaks.
(2) Edaspidiselt valitakse juhatuse liikmed kolmeks aastaks salajasel hääletusel MTÜ üldkoosolekul, juhatuse esimehe valimisega samadel tingimustel;
§ 20. Juhatuse ülesanded
(1) Võtab vastu juhatuse kodukorra ning teeb selles muudatusi;
(2) Viib ellu ja täidab üldkoosoleku otsuseid;
(3) Koostab MTÜ eelarve ning esitab üldkoosolekule kinnitamiseks;
(4) Koostab MTÜ vara kasutamise, käsutamise ja valdamise korra;
(5)Valmistab ette pikemaajalised tegevuskavad ja projektid ning esitab üldkoosolekule kinnitamiseks;
(6) Esindab MTÜ-d suhetes teiste organisatsioonide ja asutustega;
(7) Kutsub kokku üldkoosoleku ja valmistab ette selle päevakorra;
(8) Peab MTÜ liikmete kohta registrit;
(9) Moodustab vajadusel MTÜ paremaks juhtimiseks allorganisatsioone (toimkondi, osakondi jne.), mis ei ole juriidiliselt iseseisvad. Allorganisatsioonid moodustatakse juhatuse otsusega ning nende õigused ja kohustused määratakse kindlaks juhatuse poolt kehtestatud eeskirja järgi.
(10) Koostab MTÜ majandusaasta aruande ning esitab üldkoosolekule kinnitamiseks.
§ 21. Juhatuse koosolek
(1) Juhatuse töövormiks on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kalendrikuus juhatuse esimehe kokkukutsumisel;
(2) Juhatuse koosolekust peab juhatuse esimees juhatuse liikmetele ette teatama vähemalt ühe nädala;
(3) Juhatuse erakorralisest koosolekust peab ette teatama vähemalt kolm päeva;
§ 22. Juhatuse otsuste vastuvõtmine
 (1) Juhatus võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.
§ 23. Juhatuse liige
(1) Esindab MTÜ-d ja kirjutab alla juhatuse otsustele ja avaldustele;
(2) Kirjutab alla MTÜ ja teiste organisatsioonide vahelistele lepingutele ja kokkulepetele juhatuse otsusega;
(3) Juhib MTÜ igapäevast tööd;
(4) Täidab muid temale juhatuse otsusega määratud ülesandeid.
(5) Osaleb aktiivselt juhatuse aruteludes ning otsustusprotsessides.
  
V JURIIDILISED JA MAJANDUSLIKUD ÕIGUSED

§ 24. MTÜ kui juriidiline isik ja tema majanduslikud õigused
(1) MTÜ on eraõiguslik juriidiline isik.
(2) MTÜ-l on oma sümboolika sealhulgas logo, rinnamärk ning teenetemärk.
(3) MTÜ-l on kirjastamise õigus.
(4) MTÜ võib vastavalt kehtivatele seadustele:
1. Omada vallas- ja kinnisvara;
2. Sõlmida lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
3. Avada ja sulgeda pangaarveid;
4. Palgata töötajaid;
5. Korraldada tuluüritusi, heategevusüritusi jms.
§ 25. Rahalised vahendid ja nende kasutamine
(1) MTÜ rahalised vahendid saadakse:
1. Sisseastumis- ja liikmemaksudest;
2. Ürituste korraldamisel laekunud tuludest;
3. Sponsorite/toetajate annetustest;
4. Riigieelarve eraldistest;
5. Pärandvarast;
6. Muudest seaduslikest tuludest;
(2) MTÜ vara võib kasutada ainult ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
(3) MTÜ majandusaasta algab 1. jaanuar ja lõpeb 31. detsembril.

VI LÕPPSÄTTED

 § 26. MTÜ tegevuse lõpetamine, ühinemine ja jagunemine
(1) MTÜ tegevuse lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub vastavalt käesolevale põhikirjale, mittetulundusühingu seadusele ja teistele Eesti Vabariigi seadustele.
(2) MTÜ likvideerijaks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
(3) MTÜ likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.